TR | AR | EN | RU
Başvuru ve Kayıt Koşulları

BAŞVURU KOŞULLARI

>> DOKTORA 

Öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde ALES’den 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına ya da ALES’den eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadili bir standart puana sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

b) Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

c) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

BAŞVURU PUANININ HESAPLANMASI:

ALES puanının (%50)’si

Yabancı Dil puanının (%20)’si (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin %0 olarak değerlendirilmiştir.)

Diploma notunun (%30)’unun toplamı alınacaktır.

 


>>TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlan edilen bir tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına, ALES’ten başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen puana ya da ALES'e eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan muadili bir puana ve Senato tarafından belirlenen taban puanlardan az olmamak koşuluyla lisans not ortalamasına ve YDS puanına ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan eşdeğer bir puana sahip olmak gerekir. Anabilim/anasanat dalının teklifi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile yabancı dil barajı aranmayabilir.

b) Adayların yüksek lisans programlarına kabulünde ALES puanının yanı sıra lisans not ortalaması, YDS puanı ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan eşdeğeri bir puan, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkta değerlendirmeye alınacağı ve değerlendirmeye ilişkin diğer hususlar anabilim/anasanat dalının teklifi, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

BAŞVURU PUANININ HESAPLANMASI

ALES puanının (%50)’si

Yabancı Dil puanının (%20)’si (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin %0 olarak değerlendirilmiştir.)

Diploma notunun (%30)’unun toplamı alınır.

 


>>TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 

Öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

İlan edilen bir yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların Senato tarafından belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı, yabancı dil puanı ve lisans not ortalaması koşulları Senatoca belirlenir.

BAŞVURU PUANININ HESAPLANMASI

Lisans not ortalamasının %80’i,

ALES puanının %10’u

Yabancı Dil  puanının %10’u (2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin değerlendirmeye alınmamıştır.)

 


KENDİ İMKÂNLARI İLE ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

a) Yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylarda yabancı dil şartı aranmaz.

b) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylarda ALES puanı ve eşdeğeri puan şartı aranmaz.

c) Yabancı uyruklu adaylar için ayrılan kontenjanlar çerçevesinde adayların kabulü için değerlendirme; başvuru yapılan anabilim dalı kurulu tarafından adayın mezuniyet genel not ortalaması, mezun olduğu üniversitenin dünya üniversiteler sıralamasındaki yeri ve mezun olduğu lisans programının ilgili anabilim programına uygunluğu dikkate alınarak yapılır. Ayrıca adayın mezun olduğu üniversite ve lisans programının YÖK tarafından denkliğinin olması, adayın tercih edilmesinde önceliklidir.

d) Başvuruları kabul edilen adayların Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESOGÜ TÖMER) den en az C 1 düzeyinde Türkçe bildiklerini gösteren bir belgeyi ibraz etmeleri gerekir. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin C1 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi olmaması durumunda Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESOGÜ TÖMER) Türkçe Hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak ve kayıt belgesini derslerin başlangıcını takip eden ilk dört hafta içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Başvurduğu programa göre bir alt eğitimini Türkiye’de tamamlamış olanlardan C1 belgesi istenmez.

e) Başvuruları kabul edilen adayların Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESOGÜ TÖMER) Türkçe Öğretim Merkezi’nden en az C1 düzeyinde Türkçe bildiklerini gösteren bir belgeyi en geç bir yıl içerisinde alamadıkları takdirde Enstitüyle ilişikleri kesilir.